Za jednak start svakom djetetu

Projektom ''Za jednak start'' želimo ukazati na važnost uključivanja djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove, na vrijednost i potrebu rane intervencije, no ponajprije podržati stručne kadrove u predškolskim ustanovama u stjecanju novih i osnaživanju već postojećih znanja u području rada s djecom s teškoćama u razvoju.

U sklopu ovog projekta provodimo javnu kampanju kojom se povećava svijest o izazovima i teškoćama s kojima se sustav RPOO svakodnevno nosi, posebice u smislu pravovremene i odgovarajuće podrške djeci s teškoćama u razvoju, a o čemu javnost, posebice roditelji djece polaznika programa RPOO, ne znaju dovoljno. Povećanjem angažiranosti roditelja i odgojitelja te drugih zaposlenih u dječjim vrtićima, potaknut ćemo i njihovu spremnost na reagiranje. Sve prijedloge za izmjene kao i sadržaj javne kampanje, temeljimo na provedenom velikom istraživanju stanja u RPOO na nacionalnoj razini, rezultati kojega će se po završetku projekta predstaviti u vidu publikacije sa svim relevantnim statistikama. U provedbu ovoga istraživanja, osim kadrovskih resursa udruge Sidro, projektnog tima i volontera, uključili su se s relevantnim podacima i Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zapošljavanje, profesori Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, stručnjaci iz područja alanilite i statistike, te gotovo pet stotina osnivača predškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj. Uz partnera na projektu, Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, koji nam puno pomaže u svojoj savjetodavnoj ulozi, ostvarujemo i važne suradnje s drugim organizacijama civilnog društva, ponajprije udrugama ‘’Cukrići’’ iz Zadra, ‘’Sjena’’ iz Zagreba, ‘’Mali Princ’’ iz Požege, kao i strukovnim udrugama odgojitelja ‘’Krijesnice’’ iz Čakovca, ‘’Verižice’’ iz Dubrovnika, ‘’Terina’’’ iz Vukovara, članicama Inicijative udruga i sindikata, čiji je osnivač upravo udruga Sidro.

Projektom ćemo, nastavno na praćenje lokalnih i nacionalnih politika te stanje utvrđeno spomenutim istraživanjem, potaknuti na donošenje zakonskih izmjena u smislu propisivanja obveze osiguravanja jednakih startnih pozicija za svako dijete, s naglaskom na djecu s teškoćama u razvoju, posebice u depriviranim područjima. Z sklopu projekta posebna radna skupina stručnjaka izrađuje Pravilnik o pomoćnicima i komunikacijskim posrednicima u dječjim vrtićima, koji će propisati obvezu njihova zapošljavanja, razinu i vrstu obrazovanja, njihove zadaće.


Projektom želimo podržati i educirati i roditelje, koji danas teško pronalaze podršku u institucionalnom smislu, pri čemu im upravo vrtići nerijetko ostaju jedina podrška u suočavanju s djetetovom dijagnozom. Integracija i inkluzija djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove važan je korak njihove integracije u društvo što je djeci ujedno zagarantirano i Konvencijom o pravima djece čija je potpisnica i Republika Hrvatska, Ustavom RH, Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i drugim aktima. Mnoge znanstvene studije govore kako djeca uključena u programe ranog predškolskog odgoja i obrazovanja postižu značajno bolje rezultate u daljnjem obrazovanju. Često se u ranoj i predškolskoj dobi djeteta propusti uočiti odstupanja u razvoju, čime rana intervencija ostaje tek na deklaratornoj razini, a djeca gube pravovremenu podršku. Pedagoške odrednice su jasne, svako dijete potencijale razvija prema određenom slijedu.

Propustimo li djelovati pravovremeno, propustili smo trenutak u kojem bi to donijelo maksimalne rezultate i činimo nepovratnu štetu. Teškoće u razvoju djeteta se često detektiraju upravo u vrtićima, gdje struka prati dijete i važno je da svako dijete ima pristup vrtiću. Djeca s teškoćama u razvoju i članovi njihovih obitelji često su na marginama naše pažnje. Podrška koju dobivaju djeca s teškoćama u razvoju regionalno se značajno razlikuje, u depriviranim područjima gotovo potpuno izostaje, no uvijek ima zajedničku stavku – izostanak rane intervencije, prepoznavanja problema i podrške u smislu dostupnosti vrtića, pomoćnika i komunikacijskih posrednika za svako dijete. Nesporno, velik je to izazov i za naše predškolske ustanove, koje često nemaju, ili nemaju dovoljan broj stručnih suradnika pedagoga, psihologa, edukacijskih rehabilitatora, logopeda, niti su im stručne edukacije dostupne, bilo da je riječ o financijskim izazovima ili jednostavno izazovima lokacije područja u kojima takvih stručnjaka i edukacija nedostaje. Stoga smo ovim projektom predvidjeli povezati manje predškolske ustanove s našim edukacijskim rehabilitatorima, psiholozima, pedagozima, te takvu podršku učiniti dostupnom široj stručnoj zajednici.


Projekt ‘’Za jednak start svakom djetetu’’ započeo je 19. rujna 2022., u trajanju od 12 mjeseci, zaključno s rujnom 2023. godine, i podržan je s 15.996,00 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Sadržaj je isključiva odgovornost udruge Sidro i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja fonda.
Statistike
Edukacije Lukač
Edukacije Glina
Edukacije Vođinci
info@udruga-sidro.hr
Copyright © Udruga Sidro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram