Članstvo u Udruzi

Želiš li postati naš član?
Ovdje možeš pronaći sve relevantne informacije vezane uz pristupanje i članstvo u Udruzi.

Pristupanje u članstvo Udruge
Članstvo u Udruzi je dobrovoljno i može biti: redovno, podupiruće i počasno.
Ispunjavanjem pristupnice i uplatom članarine za tekuću godinu, te slanjem ispunjene i potpisane pristupnice i potvrde o uplati članarine na elektroničku adresu info@udruga-sidro.hr, postaje se podupirući član.
Član koji izrazi želju sudjelovati u radu Udruge i biti angažiran u nekom od područja djelovanja Udruge, o tome će obavijestiti udrugu putem e-maila. Ovisno o angažmanu i sudjelovanju člana u radu Udruge, Predsjedništvo mu dodjeljuje status redovnog člana.

Redovnim članom Udruge mogu postati sve poslovno sposobne fizičke osobe koje aktivno sudjeluju u radu Udruge i prihvaćaju odredbe Statuta Udruge. Pod aktivnim sudjelovanjem u radu Udruge podrazumijeva se evidentirani aktivni angažman u radu regionalnog tima, u radu radne skupine ili evidentirani aktivni angažman u radu jednog od stalnih stručnih timova Udruge. Redovni članovi su naša snaga, volonteri zbog kojih je Udruga Sidro uspješna, važna i spremna suočiti se sa svim izazovima.

Podupirućim članom Udruge mogu postati sve poslovno sposobne fizičke osobe koje prihvaćaju odredbe Statuta Udruge Sidro i plate članarinu na račun Udruge za tekuću godinu, a koje ne sudjeluju aktivno u djelatnostima Udruge, već na drugi način doprinosi radu i ciljevima Udruge.

Počasni član jest onaj član koji je svojim radom posebno doprinio radu Udruge. Svaki član može predložiti drugog člana ili članicu za počasnog člana. Odluku donosi Predsjedništvo prilikom revizije članstva. Počasni član ne mora plaćati članarinu.

Članom Udruge postaje se upisom u Evidenciju članova koju vodi Udruga. Članstvo u Udruzi Sidro je tajno, osim ako član ne odluči drugačije.

Potrebna dokumentacija za učlanjenje
Popunjena pristupnica potpisana vlastoručnim potpisom i potvrda o uplati godišnje članarine.

Članstvo u Udruzi potvrđuje se plaćenom članarinom za tekuću godinu. Ukoliko se članarina ne plaća na vrijeme, član će dobiti podsjetnik za produženje članarine. Ukoliko član ne ispunjava obvezu plaćanja godišnje članarine, sukladno Statutu, ne može biti članom Udruge.

Elektronska pristupnica prihvaća se kao punovažna ukoliko je pravilno i u potpunosti ispunjena s obaveznim podacima. Elektronska pristupnica smatra se vlastoručno potpisanom ukoliko je nakon ispunjenja obaveznih polja odabrana opcija "Prihvaćam ciljeve i Statut Udruge SIDRO".

*napomena: mogućnost korištenja elektroničke pristupnice još je u izradi
Članarina
Temeljem Odluke Skupštine Udruge Sidro, sukladno Statutu i donesene na redovnoj godišnjoj sjednici u prosincu 2023., godišnja članarina u Udruzi za sve kategorije članova (izuzev počasnih članova) iznosi 20,00 €.
Prava članova Udruge Sidro
Članovi Udruge imaju pravo na:

- stručnu podršku u odgojno - obrazovnom radu
- besplatne edukacije u organizaciji Udruge Sidro*
- sudjelovanja na nacionalnim i međunarodnim skupovima u kojima je Udruga Sidro suorganizator ili ostvaruje suradnju na druge načine*
- pravnu podršku o pitanjima iz područja provedbe zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju RPOO
- pravnu podršku iz područja zaštite ljudskih prava
- zastupanje članova pred ustanovama, nadležnim tijelima, inspekcijama, osnivačina, ministarstvima
- psihološku podršku

*mogućnosti provedbe besplatnih edukacija i sudjelovanja na konferencijama i skupovima ovise o trećim stranama i nisu u potpunosti u ovlasti Udruge, no Udruga će uvijek tražiti što je moguće više takvih prilika za svoje članove
Dužnosti redovnih članova volontera
Ukoliko odlučite doprinijeti radu Udruge i priključiti nam se kao volonter, važno je još znati nekoliko detalja. Neke od dužnosti volontera su:
1. sudjelovanje u aktivnostima Udruge i izvršavanju ciljeva Udruge te doprinos ostvarivanju njenih djelatnosti
2. obaviještenost o radu Udruge i njenih tijela te o ukupnom poslovanju
3. davanje prijedloga, mišljenja i primjedbi na rad Udruge i njenih tijela
4. čuvanje i podizanje ugleda Udruge
5. pridržavanje odredbi Statuta i drugih općih akata Udruge
6. čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza
7. redovno plaćanje članarine

Dobro nam došli!
info@udruga-sidro.hr
Copyright © Udruga Sidro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram